Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
: :Witamy na stronie internetowej projektu KOWES :: Wspieramy podmioty ekonomii społecznej z subregionu konińskiego ::   WOES II zaprasza na szkolenia:: W marcu bogata oferta szkoleń - nabór trwa::

Zobacz także:

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?


Subskrybuj

 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Obecnie w Wielkoposlce działa 85 WTZ.

 

Cele warsztatów:

• aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

• stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

 

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzająca utworzyć warsztat lub jednostka prowadząca warsztat.

 

Źródło: DLACZEGO WARTO zakładać Podmioty Ekonomii Społecznej? Wyd. SNRSS, 2011r

 

 

Wszystkie soby zainteresowane funkcjonowaniem WTZ zapraszamy takżedo lektury strony intenetowej projektu pn. „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”, adres strony to: wtz.spoldzielnie.org. Celem projektu jest opracowanie i włączenie w główny nurt polityki innowacji, które z jednej strony pozwolą wykorzystać potencjał WTZ jako podmiotów działających skutecznie w obszarze integracji społecznej osób niepełnosprawnych, z drugiej strony uzupełnić lub zmodyfikować system rehabilitacji społecznej i zawodowej ON w celu zwiększenia jego skuteczności.

 

KIS jest jednostką organizacyjną, która może zostać utworzona przez gminę lub organizację pozarządową. KIS prowadzony jest po dokonaniu wpisu do rejestru klubów integracji społecznej, prowadzonego przez Wojewodę. Wojewoda dokonuje wpisu na podstawie zgłoszenia podmiotu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie formularza zgłoszenia, którego wzór określa minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia.


KIS służy realizacji zadań umożliwiających udzielanie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w podbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych.
KIS działa na rzecz osób zmagających się z podobnymi problemami i trudnościami życiowymi, pomaga w samoorganizowaniu się ludzi w grupy oraz  podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej.

 

W klubach integracji społecznej można organizować w szczególności:
1) działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy oraz przygotowania do podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej,
2) prace społecznie użyteczne,
3) roboty publiczne,
4) poradnictwo prawne,
5) działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych,
6) staże, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach KIS jest realizacja przez uczestnika kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.


Utworzenie i działalność klubów integracji społecznej może być finansowane w szczególności:
1) ze środków Unii Europejskiej,
2) z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy.

 

Klub integracji społecznej działa na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

 

Źródło: Atlas Ekonomii Społecznej, Wyd. SNRSS, 2010r 

 

Centrum integracji społecznej stanowi podmiot realizujący reintegrację społeczną i zawodową osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.:

 

bezdomnych,

uzależnionych,

niepełnosprawnych,

chorych psychicznie,

długotrwale bezrobotnych,

uchodźców,

osób opuszczających zakłady karne.

 

Centra integracji społecznej działają na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.


CIS może zostać utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego bądź organizację pozarządową.
W pierwszym przypadku działa w formie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, w drugim zaś w formie jednostki wyodrębnionej organizacyjne i finansowo.
Status centrum nadaje wojewoda w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku.

 

Reintegracja społeczna i zawodowa realizowana jest poprzez:
– kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
– nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu, przekwalifikowanie lub  podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
– naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
– uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 

Centrum w ramach reintegracji zawodowej może prowadzić działalność: wytwórczą, handlową lub usługową a także działalność wytwórczą w rolnictwie, nie stanowi ona jednak działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
Uczestnicy Centrum realizują w ramach zajęć indywidualny program zatrudnienia socjalnego oraz pobierają świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 

Źródło: Atlas Ekonomii Społecznej, Wyd. SNRSS, 2010r 

  • Atlas Ekonomii Społecznej
  • Atlas Ekonomii Społecznej
  • Dlaczego warto zakładać Podmioty ES
  • Raport Podmiotów Ekonomii Społecznej
  • Publikacja Workfare
logotyp Kapitał ludzki - narodowa strategia spójności

 

Logotyp Unii Europejsksiej
Projekt Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl

Copyright 2013 © Spoldzielnie.org

 

Wykonanie: masterpunkt


Na stronie, którą teraz oglądasz są stosowane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym.
W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na urządzeniach, które służą do przeglądania stron internetowych.  Rozumiem - zamknij.