Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
: :Witamy na stronie internetowej projektu KOWES :: Wspieramy podmioty ekonomii społecznej z subregionu konińskiego ::   WOES II zaprasza na szkolenia:: W marcu bogata oferta szkoleń - nabór trwa::

Zobacz także:

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?


Subskrybuj

 

 

 

 

Siedziba projektu:

ul. 3 Maja 26, 62-500 Konin
www.kowes.spoldzielnie.org
mail:  kowes@spoldzielnie.org
 

 

Prosimy o kontakt z naszym biurem w Poznaniu.

ul. Chłapowskiego 15/1,
61-504 Poznań
tel.: 61 887-11-66

biuro@spoldzielnie.org

 
Siedziba KOWES w Koninie 

 

 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami naszego ośrodka

 

 

Jarosław Wypyszyński

Kierownik projektu

mail: jarekwypyszynski@gmail.com
tel. 518-359-273

 

Zbigniew Prałat

Z-ca Kierownika projektu

mail: zbigniew.pralat@gmail.com

tel. 63-245-58-29

 

Ewa Rybicka

Specjalistka ds. ekonomii społecznej

mail: ewa.rybicka@spoldzielnie.org

tel. 730-587-300

 

 

 

 

 

  Informujemy, że w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej można złożyć skargę, zażalenie lub pochwałę w zakresie jakości świadczonych usług. Książka skarg, zalżaleń, pochwał znajduje się w siedzibie projektu przy ulicy 3 Maja 26 w Koninie. 

 

 


 

 

Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) mają na celu poprawę sytuacji grup dyskryminowanych z uwagi na niepełnosprawność. Sprzyjają włączeniu w życie społeczne i zawodowe osób zagrożonych marginalizacją z uwagi na choroby i niepełnosprawność fizyczną. Dzięki udziałowi w programie proponowanym przez ZAZ, osoby o niskim statusie ekonomicznym lub społecznym mają szanse na podniesienie standardu własnego życia. W Wielkopolsce funkcjonuje 9 ZAZ.

 

ZAZ, zgodnie z ustawą, tworzy się w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i określonych w ustawie grup osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz przygotowania ich do życia w otwartym środowisku w miarę ich indywidualnych możliwości.

 

Kto zatem może ubiegać się o utworzenie ZAZ-u?

Ubiegać mogą się: gmina, powiat, stowarzyszenie, fundacja oraz inna organizacja społeczna, których statutowym celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

 

ZAZ nie jest samodzielną formą prawną – to organizacyjnie i finansowo wydzielona jednostka, prowadząca działalność gospodarczą oraz program rehabilitacji dla osób zatrudnionych, która może uzyskać swój status po spełnieniu warunków określonych w ustawie i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dokumenty te wytyczają ścisłe zasady tworzenia, funkcjonowania i finansowania działalności ZAZ. Zakłady aktywności zawodowej oferują kompleksowe wsparcie osobom zagrożonym a często wykluczonym społecznie z uwagi na stwierdzoną niepełnosprawność. Dzięki udziałowi w programie ZAZ osoby niepełnosprawne mają szansę na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, wzrost umiejętności społecznych, komunikacyjnych i zdobycie doświadczenia zawodowego. W ten sposób ZAZ realizuje cele ekonomii społecznej.

 

Źródło: DLACZEGO WARTO zakładać Podmioty Ekonomii Społecznej? Wyd. SNRSS, 2011r

 

Stowarzyszenia i fundacje to najbardziej rozpowszechnione formy aktywności obywatelskiej.

 

1. Stowarzyszenia

Stowarzyszenia to organizacje społeczne, powoływane przez grupę osób mających wspólne zainteresowania lub cele, które chcą razem realizować. Organizacje tego typu są doskonałym miejscem do działalności na rzecz zmiany społecznej, na której zależy grupie osób tworzących stowarzyszenie. Stowarzyszenia realizują pewną misję, tj. działają w imię wartości lub społecznie pożytecznych celów. Istnienie stowarzyszeń w Polsce zostało zagwarantowane w art. 12 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., zgodnie, z którym państwo zapewnia obywatelom wolność zrzeszania się. Jednak podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

 

Zgodnie z art. 2 w/w ustawy stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne, a także uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.

 

2. Fundacje

Fundacje to organizacje, których podstawą działania jest majątek przeznaczony na określony cel, np. szerzenie kultury irlandzkiej w Polsce, poprawa zdrowia i standardu życia osób chorych na stwardnienie rozsiane czy ochrona dzieci przed przemocą. Środki te umożliwiają realizację misji, którą wyznaczył fundator w akcie fundacyjnym. Poczucie misji sprawia, że wielu ludzi i liczne instytucje są gotowi wesprzeć cele fundacji swoją pracą lub pieniędzmi. Skupienie na celach służących społeczeństwu powoduje, że organizacje są zdeterminowane w walce o osiągnięcie

wyznaczonych celów. Jak wynika z danych statystycznych, w Polsce jest zarejestrowanych 10.100 fundacji . Podstawowym aktem prawnym regulującym tworzenie i działanie fundacji jest ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 Nr 21 poz 97 z późn. zm.).

 

Fundacja może zostać ustanowiona wyłącznie do realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych (nie dla celów prywatnych), zgodnych z podstawowymi interesami RP.

 

 

W module INFORMATOR niniejszej strony znajdą Państwo niezbędne informacje o podstawowych krokach niezbędnych do powołania stowarzyszenia czy fundacji.

 

Źródło: DLACZEGO WARTO zakładać Podmioty Ekonomii Społecznej? Organizacje pozarządowe; wyd. SNRSS, 2011r

 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Obecnie w Wielkoposlce działa 85 WTZ.

 

Cele warsztatów:

• aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

• stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

 

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzająca utworzyć warsztat lub jednostka prowadząca warsztat.

 

Źródło: DLACZEGO WARTO zakładać Podmioty Ekonomii Społecznej? Wyd. SNRSS, 2011r

 

 

Wszystkie soby zainteresowane funkcjonowaniem WTZ zapraszamy takżedo lektury strony intenetowej projektu pn. „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”, adres strony to: wtz.spoldzielnie.org. Celem projektu jest opracowanie i włączenie w główny nurt polityki innowacji, które z jednej strony pozwolą wykorzystać potencjał WTZ jako podmiotów działających skutecznie w obszarze integracji społecznej osób niepełnosprawnych, z drugiej strony uzupełnić lub zmodyfikować system rehabilitacji społecznej i zawodowej ON w celu zwiększenia jego skuteczności.

  • Atlas Ekonomii Społecznej
  • Atlas Ekonomii Społecznej
  • Dlaczego warto zakładać Podmioty ES
  • Raport Podmiotów Ekonomii Społecznej
  • Publikacja Workfare
logotyp Kapitał ludzki - narodowa strategia spójności

 

Logotyp Unii Europejsksiej
Projekt Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl

Copyright 2013 © Spoldzielnie.org

 

Wykonanie: masterpunkt


Na stronie, którą teraz oglądasz są stosowane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym.
W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na urządzeniach, które służą do przeglądania stron internetowych.  Rozumiem - zamknij.